SICKICK at Sekai

Photos from SICKICK at Sekai in Houston, Texas on Friday, December 31, 2021. Photos by James Chapa