Black Tiger Sex Machine, Kai Wachi, Apashe, Blanke, Vampa at Bomb Factory

Black Tiger Sex Machine, Kai Wachi, Apashe, Blanke, Vampa at Bomb Factory in Dallas, Texas on Thursday, February 20, 2020.